Elisabetta Sgarbi
  • Elisabetta Sgarbi
  • 2012-10-21T16:30:00+02:00
  • 2012-10-21T17:30:00+02:00

Elisabetta Sgarbi

Elisabetta Sgarbi e il suo film Sono rimasto senza parole.

Partecipa Pino Roveredo